Disclaimer

De Stichting Geschiedenis Joods Zwolle i.o., hierna te noemen de SGJZ, verleent u hierbij toegang tot www.geschiedenisjoodszwolle.nl. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer.

De SGJZ behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf mededeling te hoeven doen. De informatie op de website wordt met constante zorg en aandacht aangevuld en aangepast. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. De informatie op www.geschiedenisjoodszwolle wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

www.geschiedenisjoodszwolle.nl kan via hyperlinks verwijzingen bevatten naar websites van derden. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat u www.geschiedenisjoodszwolle.nl. Omdat de SGJZ geen invloed heeft op deze websites en hun informatie, stellen wij ons niet verantwoordelijk en aansprakelijk noch voor de inhoud ervan, noch voor de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens.

SGJZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit enig gebruik van via www.geschiedenisjoodszwolle.nl verkregen informatie. Hieronder ook begrepen informatie, verkregen via de in www.geschiedenisjoodszwolle.nl opgenomen hyperlinks naar andere websites.

Op www.geschiedenisjoodszwolle.nl is het Nederlands recht van toepassing.