Privacyverklaring

U kunt www.geschiedenisjoodszwolle.nl bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij u persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adres of telefoonnummer met ons deelt. Dat is onder andere het geval als u met ons correspondeert.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kunt u ons op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Voor de analyse van de werking en effectiviteit van www.geschiedenisjoodszwolle.nl en het gedrag van bezoekers op de site gebruiken wij het statistische programma Google Analytics en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst als u www.geschiedenisjoodszwolle.nl bezoekt. Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies. Wij gebruiken geen trackingcookies die het surfen over andere websites kunnen volgen.  Functionele cookies hebben geen impact op uw privacy. Ze vallen om die reden onder de uitzondering van de cookiebepalingen in de Telecommunicatiewet. Daarom is er geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies nodig en biedt de website geen ondersteuning voor de do-not-track-instelling van browsers.

De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. We gebruiken ze voor geen ander doel dan de verbetering van de website. Ze worden niet aan derden verstrekt. Ook Google heeft geen inzage. We bewaren de data op servers in de Europese Unie.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (mits dit wettelijk is toegestaan). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door geschiedenisjoodszwolle.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geschiedenisjoodszwolle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. geschiedenisjoodszwolle.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@geschiedenisjoodszwolle.nl.

CONTACTGEGEVENS:

Dhr. M. Kan is de Functionaris Gegevensbescherming van www.geschiedenisjoodszwolle.nl. Hij is te bereiken via info@geschiedenisjoodszwolle.nl.

Op www.geschiedenisjoodszwolle.nl is het Nederlands recht van toepassing.